Tuesday, 11 September 2012

Jabatan Alam Sekitar


Jabatan Alam Sekitar (JAS) pada awalnya diwujudkan sebagai  Bahagian Alam Sekitar di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar pada 15 April 1975. Bahagian Alam Sekitar kemudiannya ditempatkan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar  pada Mac 1976. Berdasarkan kepada kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, tanggal 1 September 1983, Bahagian Alam Sekitar telah dinaikkan taraf ke sebuah Jabatan sepenuhnya dan dikenali  sebagai Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Pada Mac 2004 JAS dipindahkan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Penubuhan Jabatan ini adalah berasaskan kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 yang diwartakan pada Mac 1974 dan dikuatkuasakan pada 15 April 1975.
Sehingga kini, JAS menjadi salah sebuah Agensi Kerajaan yang dipertanggungjawabkan melaksanakan prinsip-prinsip yang tersenarai di bawah
Pengurusan alam sekitar di Malaysia telah menjadi lebih sistematik apabila Akta Alam Sekeliling ( AKAS) diwartakan pada 14 Mac 1974. Turutan dari itu sesebuah agensi penguatkuasaan, Bahagian Alam Sekitar ( mula dikenali sebagai Jabatan Alam Sekitar 1983) telah ditubuhkan pada tahun 1645 tenaga kerja apabila beroperasi sepenuhnya) yang ditempatkan di 15 buah Pejabat Negeri dan 25 buah Pejabat Cawangan di seluruh Negara. Fungsi utama JAS ialah mencegah, menghapus, mengawal dan membaiki alam sekeliling melalui penguatkuasaan AKAS, 1974 dan peraturan-peraturan di bawah.
.Di samping itu juga, DASN bertujuan mengintegrasikan pertimbangan alam sekitar ke dalam aktiviti pembangunan dan proses membuat keputusan yang berkaitan, memupuk pertumbuhan ekonomi serta kemajuan manusia jangka panjang, dan untuk melindungi dan memperbaiki alam sekitar. Ia melengkapi dan menambah dimensi alam sekitar yang terkandung dalam dasar kebangsaan yang lain, seperti dasar perhutanan dan perindustrian, dan juga mengambil perhatian akan konvensyen antarabangsa mengenai kepentingan sejagat.
Jabatan Alam Sekitar
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Aras 1 – 4, Podium 2 & 3,
Wisma Sumber Asli No.25,
Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62574 Putrajaya,
Malaysia.

Talian Aduan: 03-8889 1972
Hotline: 1-800-88-2727
Emel Aduan: aduan_k@doe.gov.my

Talian Umum
(Memohon Maklumat & Menghubungi Kakitangan JAS)
Telefon: 03-8871 2000/2200
Faks: 03-8888 9987 / 03-8889 1040
Perkhidmatan Teras Utama
Fungsi utama JAS adalah untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan memperbaiki alam sekeliling, selaras dengan maksud Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya.  JAS juga bertanggungjawab untuk melaksanakan resolusi yang diputuskan melalui konvensyen-konvensyen mengenai alam sekitar peringkat antarabangsa seperti Vienna Convention for the protection of the Ozone Layer1985, Protocol Montreal on Substances that Deplete the Ozone Layer 1987, Basel Convention on the Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal 1989 dan lain-lain di samping menjayakan program-program kerjasama dua hala dan pelbagai hala di antara Indonesia, Singapura dan Negara-negara ASEAN lain mengenai pengurusan alam sekitar. Perkhidmatan teras Jabatan dilaksanakan oleh bahagian-bahagian di Ibu Pejabat dan pejabat-pejabat JAS Negeri dan Cawangan seperti berikut:
a) Fungsi utama Bahagian Penguatkuasaan Ibu Pejabat
 • Merangka strategi dan hala tuju tindakan penguatkuasaan serta sasaran pematuhan bagi premis-premis punca tetap dan punca-punca bergerak.
 • Mengurus dan mengendalikan kes-kes aduan pencemaran alam sekitar.
 • Mengurus dan menganalisa data-data berkaitan tindakan penguatkuasaan.
 • Merancang, merangka dan melaksanakan program pengauditan pegawai-pegawai penyiasat Jabatan Alam Sekitar (JAS).
 • Merancang, merangka dan melaksanakan program pengauditan pematuhan premis-premis yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 (AKAS).
b) Fungsi Utama Bahagian Udara Ibu Pejabat
Fungsi utama Bahagian Udara adalah untuk memastikan kualiti udara sentiasa bersih dan terpelihara bagi kesejahteraan hidup rakyat.
.c) Fungsi Utama Bahagian  Air dan Marin Ibu Pejabat
Menyelaras dan memantau program penguatkuasaan pencemaran marin dan kawalan tumpahan minyak; mengawalselia dan memantau program pengawasan kualiti air sungai, air tanah dan marin serta pengurusan data pengawasan dan pelaporan; melaksana kajian sungai serta memantau program pencegahan dan kawalan pencemaran air daratan (termasuk  punca tetap dan punca tidak tetap);dan mengurus hal-ehwal hubungan luar mengenai pemeliharaan alam sekitar marin.
.d) Fungsi Utama Bahagian Bahan Berbahaya Ibu Pejabat
 • Merancang dan melaksanakan  strategi pengurusan bahan/ buangan berbahaya.
 • Menggubal peraturan, garispanduan, dan Peraturan Tetap Operasi (SOP) mengenai buangan terjadual/benda berbahaya (EHS) dan tanah tercemar.
 • Melaksana dan mematuhi obligasi Konvensyen Antarabangsa mengenai bahan/buangan berbahaya.
 • Mengawalselia lesen pengolahan dan perlupusan buangan terjadual.
 • Mengkoordinasi operasi tindakan pengurusan pelupusan haram buangan terjadual.
 • Merancang dan melaksanakan rangka kerja pengurusan tanah  tercemar.
 • Merancang, mengurus dan mengawal EHS.
.e) Fungsi Utama Bahagian Penilaian Ibu Pejabat
Melaksanakan undang-undang berkaitan Seksyen 34A, Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 dan Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan)(Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling) 1987.
.f) Fungsi Utama Bahagian Kesedaran dan Pendidikan Alam Sekitar Ibu Pejabat
Merancang, mengenalpasti dan membangunkan strategi dan kaedah program promosi kesedaran alam sekitar yang berkesan kepada  orang awam, industri, golongan belia, wanita, NGO dan  Persatuan Pekerja.
.g) Fungsi Utama EiMAS termasuk Unit Teknologi Bersih (UTB)
Mengenalpasti keperluan, merekabentuk dan melaksanakan program latihan dalam Jabatan agensi lain yang berkaitan serta sektor industri.
.h) Fungsi Utama Pejabat-pejabat JAS Negeri
 • Melaksanakan program penguatkuasaan AKAS 1974 dan peraturan-peraturan yang digubal dibawahnya.
 • Memulihara dan mempertingkatkan  kualiti alam sekeliling.
 • Mengawas dan mengawal pencemaran udara dari kilang, kenderaan dan pembakaran terbuka.
 • Memberi khidmat nasihat kepada pemaju pembangunan.
 • Memberi input dan nasihat kepada Kerajaan Negeri  dan pihak berkuasa tempatan dalam perancangan projek pembangunan.
 • Menjalankan siasatan aduan pencemaran alam sekitar.
 • Memproses laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA)

Dasar Alam Sekitar

Dasar Alam Sekitar Negara (DASN) telah diwujudkan untuk meneruskan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya serta peningkatan kualiti hidup rakyat Malaysia menerusi kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari. Tujuan DSN adalah untuk : Alam sekitar yang bersih, selamat, sihat dan produktif bagi generasi masa kini dan masa hadapan. Pemuliharaan kebudayaan dan warisan semulajadi yang unik dan pelbagai dengna penyertaan berkesan semua sektor masyarakat. Cara hidup, pola penggunaan dan pengeluaran yang lestari. Terdapat lapan (8) prinsip di bawah DASN untuk mengharmonikan matlamat pembangunan ekonomi dengan kepentingan alam sekitar iaitu:
 • Pengawasan Alam Sekitar
 • Pemuliharaan Ketahanan dan kepelbagaian Alam
 • Peningkatan Berterusan Kualiti Alam Sekitar
 • Penggunaan Mapan Sumber-Sumber Asli
 • Membuat Keputusan Bersepadu
 • Peranan Sektor Swasta
 • Komitment dan Kebertanggungjawaban
 • Penyertaan Aktif dalam Masyarakat Antarabangsa
.penDasar Alam Sekitar Negara bertujuan mengintegrasikan pertimbangan alam sekitar ke dalam aktiviti pembangunan dan proses membuat keputusan yang berkaitan, memupuk pertumbuhan ekonomi serta kemajuan manusia jangka panjang, dan untuk melindungi dan memperbaiki alam sekitar. Ia melengkapi dan menambah dimensi alam sekitar yang terkandung dalam dasar kebangsaan yang lain, seperti dasar perhutanan dan perindustrian, dan juga mengambil perhatian akan konvensyen antarabangsa mengenai kepentingan sejagat.
Visi
Pemuliharaan alam sekitar untuk kesejahteraan rakyat.
Misi
Memastikan pembangunan lestari di dalam proses memajukan Negara.
Fungsi
Mentadbir dan Menguatkuasa Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 dan Bahagian IV, Akta Zon Ekonomi Eksklusif, 1984.
MISI Perkhidmatan Pelanggan
Penerangan Logo JAS
DOE Logo
Reka bentuk ini terdiri daripada sepasang tangan dan bunga kebangsaan, iaitu bunga raya (bunga raya). Ia juga berkonsepkan bentuk gasing beserta “wau” (layang-layang) yang merupakan simbol kebangsaan yang menggambarkan identiti kebangsaan.
Gasing Yang Berputar
Ia  menggambarkan kedinamikan, kejujuran dan pendekatan seimbang JAS dalam perlindungan alam sekitar.
Layang-Layang Yang Meninggi 
Ia menggambarkan peningkatan kesedaran nasional terhadap alam sekitar.
Sepasang Tangan
Sepasang tangan yang melambangkan perlindungan alam sekitar dan pemuliharaan warisan semula jadi. Ia juga merupakan keupayaan JAS untuk menjaga dan untuk menguatkuasakan.
Bunga Raya
Ia adalah simbol kebangsaan yang menggambarkan semangat patriotisme dan keberanian dalam menghadapi cabaran yang mendatang.
Keseluruhan
Unsur-unsur semula jadi, termasuk akuatik daratan, dan suasana yang diwakili oleh gelombang air (akuatik), bunga raya (daratan) dan biru langit (atmosfera).
Warna-Warna
Warna hijau, biru dan merah dipilih melambangkan:
 • Hijau – persekitaran hijau; perlindungan dan pemuliharaan warisan semula jadi terutamanya tumbuh-tumbuhan semulajadi termasuk gunung dan bukit.
 • Biru – air yang bersih dan udara bersih, perlindungan dan pemuliharaan sumber air dan udara bersih termasuk lapisan ozon.
 • Merah – bersemangat dan keberanian dalam menguatkuasakan undang-undang dan peraturan mengenai perlindungan alam sekitar.
Perkhidmatan Teras Utama
Fungsi utama JAS adalah untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan memperbaiki alam sekeliling, selaras dengan maksud Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya.  JAS juga bertanggungjawab untuk melaksanakan resolusi yang diputuskan melalui konvensyen-konvensyen mengenai alam sekitar peringkat antarabangsa seperti Vienna Convention for the protection of the Ozone Layer1985, Protocol Montreal on Substances that Deplete the Ozone Layer 1987, Basel Convention on the Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal 1989 dan lain-lain di samping menjayakan program-program kerjasama dua hala dan pelbagai hala di antara Indonesia, Singapura dan Negara-negara ASEAN lain mengenai pengurusan alam sekitar. Perkhidmatan teras Jabatan dilaksanakan oleh bahagian-bahagian di Ibu Pejabat dan pejabat-pejabat JAS Negeri dan Cawangan seperti berikut:
a) Fungsi utama Bahagian Penguatkuasaan Ibu Pejabat
 • Merangka strategi dan hala tuju tindakan penguatkuasaan serta sasaran pematuhan bagi premis-premis punca tetap dan punca-punca bergerak.
 • Mengurus dan mengendalikan kes-kes aduan pencemaran alam sekitar.
 • Mengurus dan menganalisa data-data berkaitan tindakan penguatkuasaan.
 • Merancang, merangka dan melaksanakan program pengauditan pegawai-pegawai penyiasat Jabatan Alam Sekitar (JAS).
 • Merancang, merangka dan melaksanakan program pengauditan pematuhan premis-premis yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 (AKAS).
b) Fungsi Utama Bahagian Udara Ibu Pejabat
Fungsi utama Bahagian Udara adalah untuk memastikan kualiti udara sentiasa bersih dan terpelihara bagi kesejahteraan hidup rakyat.
.
c) Fungsi Utama Bahagian  Air dan Marin Ibu Pejabat
Menyelaras dan memantau program penguatkuasaan pencemaran marin dan kawalan tumpahan minyak; mengawalselia dan memantau program pengawasan kualiti air sungai, air tanah dan marin serta pengurusan data pengawasan dan pelaporan; melaksana kajian sungai serta memantau program pencegahan dan kawalan pencemaran air daratan (termasuk  punca tetap dan punca tidak tetap);dan mengurus hal-ehwal hubungan luar mengenai pemeliharaan alam sekitar marin.
.d) Fungsi Utama Bahagian Bahan Berbahaya Ibu Pejabat
 • Merancang dan melaksanakan  strategi pengurusan bahan/ buangan berbahaya.
 • Menggubal peraturan, garispanduan, dan Peraturan Tetap Operasi (SOP) mengenai buangan terjadual/benda berbahaya (EHS) dan tanah tercemar.
 • Melaksana dan mematuhi obligasi Konvensyen Antarabangsa mengenai bahan/buangan berbahaya.
 • Mengawalselia lesen pengolahan dan perlupusan buangan terjadual.
 • Mengkoordinasi operasi tindakan pengurusan pelupusan haram buangan terjadual.
 • Merancang dan melaksanakan rangka kerja pengurusan tanah  tercemar.
 • Merancang, mengurus dan mengawal EHS.
.    e) Fungsi Utama Bahagian Penilaian Ibu Pejabat
Melaksanakan undang-undang berkaitan Seksyen 34A, Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 dan Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan)(Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling) 1987.
.f) Fungsi Utama Bahagian Kesedaran dan Pendidikan Alam Sekitar Ibu Pejabat
Merancang, mengenalpasti dan membangunkan strategi dan kaedah program promosi kesedaran alam sekitar yang berkesan kepada  orang awam, industri, golongan belia, wanita, NGO dan  Persatuan Pekerja.
.g) Fungsi Utama EiMAS termasuk Unit Teknologi Bersih (UTB)
Mengenalpasti keperluan, merekabentuk dan melaksanakan program latihan dalam Jabatan agensi lain yang berkaitan serta sektor industri.
h) Fungsi Utama Pejabat-pejabat JAS Negeri
 • Melaksanakan program penguatkuasaan AKAS 1974 dan peraturan-peraturan yang digubal dibawahnya.
 • Memulihara dan mempertingkatkan  kualiti alam sekeliling.
 • Mengawas dan mengawal pencemaran udara dari kilang, kenderaan dan pembakaran terbuka.
 • Memberi khidmat nasihat kepada pemaju pembangunan.
 • Memberi input dan nasihat kepada Kerajaan Negeri  dan pihak berkuasa tempatan dalam perancangan projek pembangunan.
 • Menjalankan siasatan aduan pencemaran alam sekitar.
 • Memproses laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA).
Piagam Pelanggan JAS
MISI PERKHIDMATAN PELANGGAN
“PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR – TANGGUNGJAWAB BERSAMA”
“Kami semua adalah peka, prihatin dan sentiasa mengkaji semula setiap peruntukan undang-undang, peraturan, kaedah, piawaian, prosedur dan budaya kerja kami supaya tidak menjejaskan atau membawa kepada kesan-kesan negatif kepada pertumbuhan pembangunan yang berterusan;malah kami akan membawa pelbagai pembaharuan yang mungkin, untuk bersama-sama mencapai matlamat WAWASAN 2020 menerusi piagam pelanggan berikut:”
.KELULUSAN PERANCANGAN PROJEK
 • Keputusan permohonan Kebenaran Bertulis untuk membina Premis-Premis Yang Ditetapkan   (Buangan Terjadual) dikeluarkan dalam tempoh 3 minggu.
 • Keputusan permohonan Kelulusan Bertulis untuk memasang alat-alat pembakaran bahan api dan alat-alat kawalan pencemaran udara dikeluarkan dalam tempoh 3 minggu.
 • Keputusan ke atas Laporan EIA Awal yang lengkap dikeluarkan dalam tempoh 5 minggu.
 • Keputusan ke atas Laporan EIA Terperinci yang lengkap dikeluarkan dalam tempoh 12 minggu.
 • Keputusan Permohonan Penilaian Awal Tapak bagi pembinaan kilang baru dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu.
.PENGELUARAN LESEN / KELULUSAN
 • Keputusan permohonan lesen baru bagi operasi kilang pemerolehan kembali luar tapak buangan terjadual
 • dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu.
 • Keputusan permohonan pembaharuan lesen bagi operasi kilang pemerolehan kembali luar tapak buangan terjadual dikeluarkan serta-merta bagi pemohon yang hadir sendiri ke pejabat JAS atau dalam tempoh 1 minggu bagi permohonan melalui pos.
 • Keputusan permohonan pengeksportan buangan terjadual dikeluarkan dalam tempoh 3 hari setelah menerima persetujuan daripada negara pengimport dan negara transit.
 • Keputusan permohonan mengimport buangan terjadual dikeluarkan dalam tempoh 3 minggu
 • Keputusan permohonan untuk mengimport dan mengeksport bahan kimia yang dikawal di bawah Konvensyen Rotterdam dikeluarkan dalam tempoh 4 minggu.
 • Keputusan permohonan pengurusan khas buangan terjadual dikeluarkan dalam tempoh 4 minggu.
 • Keputusan permohonan lesen baru kilang getah asli mentah dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu.
 • Keputusan permohonan pembaharuan lesen kilang getah asli mentah dikeluarkan serta-merta bagi pemohon yang hadir sendiri ke pejabat JAS atau dalam tempoh 1 minggu bagi permohonan melalui pos.
 • Keputusan permohonan lesen baru kilang kelapa sawit dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu.
 • Keputusan permohonan pembaharuan lesen kilang kelapa sawit dikeluarkan serta-merta bagi pemohon yang hadir sendiri ke pejabat JAS atau dalam tempoh 1 minggu bagi permohonan melalui pos.
 • Keputusan permohonan kelulusan jenis (type approval) bagi kenderaan berenjin petrol, diesel dan motorsikal dikeluarkan dalam tempoh 4 minggu.
.PENGUATKUASAAN
 • Semua aktiviti penguatkuasaan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 akan dipertingkatkan secara berterusan dan diperketatkan untuk menjamin pematuhan maksimum dan dijalankan dengan tegas, penuh adil dan saksama.
 • Setiap kompaun dikeluarkan serta-merta atau dalam tempoh 1 minggu.
 • Semua kes tindakan mahkamah dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh 6 bulan dari tarikh penyiasatan atau tarikh kesalahan dilakukan.
.PENGADUAN AWAM
 • Semua kes aduan disalurkan kepada pejabat JAS Negeri atau agensi-agensi lain yang berkaitan untuk tindakan penyiasatan pada hari yang sama aduan diterima.
 • Akuan penerimaan dikeluarkan pada hari yang sama aduan diterima.
 • Pengadu diberi maklum balas status aduan berkenaan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh aduan diterima.
 • Semua kes aduan berkaitan alam sekitar diuruskan secepat mungkin dan diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 30 hari
 • Aduan kecemasan alam sekitar seperti kes tumpahan minyak di laut dan pembuangan buangan terjadual akan disalurkan sebaik sahaja aduan diterima kepada pejabat JAS Negeri atau Cawangan dan Pusat Penyelarasan
 • Penguatkuasaan Maritim (kes tumpahan minyak sahaja).
.PERHUBUNGAN AWAM
 • Layanan kepada semua pelawat diberikan dengan serta merta atau selewat-lewatnya dalam tempoh 5 minit dengan penuh hormat dan bersopan santun.
 • Semua temujanji dengan pegawai menepati masa. Temujanji yang perlu ditunggu atau diubah masa diberitahu dan tetamu akan diberi bahan-bahan bacaan terbitan JAS sementara menunggu.
 • Maklumat data kualiti udara, air dan marin yang dipohon secara bertulis dikemukakan kepada pemohon dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan diterima
.PENGURUSAN KEWANGAN
 • Semua pungutan hasil diuruskan segera dan resit dikeluarkan serta-merta.
 • Bayaran bil dibuat dalam tempoh 14 hari.2 comments: